معرفی و آموزش بازی پاسور یا چهار برگ

پاسور یکی از محبوب ترین بازی های ورق در ایران است. این بازی به روش ماهیگیری است و در آن باید کارت های عددی را با مجموع ارزش 11 برنده شد. با کارت های تک، سرباز، اکثر کارت های خال گشنیز، کارت 2 گشنیز و کارت 10 خشت و پاک کردن میز (سور) می توان امتیاز گرفت. هدف در این بازی این است که اولین بازیکن یا تیمی باشیم که به امتیاز 62 می رسد. البته این بازی ورق با نام های دیگری هم شناخته می شود: 4 برگ، هفت خاج، یازده تایی، هفت و چهار، یازده. از آغاز قرن 21 برخی در ایران از نام پاسور برای کل بازی های ورق استفاده می کنند.

بازیکنان و کارت ها

در این بازی از 52 کارت استفاده می شود. به طور معمول در پاسور دو بازیکن شرکت می کنند ولی می توان این بازی را با 3 یا 4 بازیکن هم انجام داد. 4 بازیکن می توانند به صورت انفرادی در بازی شرکت کنند یا در دو تیم قرار گیرند. هم تیمی ها باید روبروی هم بنشینند. اگر تعداد بازیکنان بیش از 4 نفر بود باید از دو بسته کارت استفاده کرد. پخش کردن کارت ها و نوبت بازی بازیکنان با چرخش خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت است.

دست دادن (پخش کردن کارت ها)

دست دهنده کارت ها را به هم می ریزد و بعد، به هر بازیکن 4 کارت می دهد. کارت ها به پشت روبروی بازیکن قرار می گیرند. این کار را با بازیکن سمت راستش شروع می کند. در نهایت او 4 کارت را برگردانده در وسط می گذارد. اگر در بین این کارت ها بیش از 1 کارت سرباز، بیش از دو کارت بی بی یا بیش از دو کارت شاه باشد، دست دهنده باید همه کارت ها را جمع کرده به هم بریزد و دوباره دست بدهد. اگر یک کارت سرباز بین این 4 کارت باشد،‌ دست دهنده آن را بین کارت های بسته کارت های باقیمانده می گذارد. سپس او بالاترین کارت از بسته کارت های باقیمانده را برگردانده در وسط قرار می دهد.

بسته کارت های باقیمانده را کنار می گذاریم. بعد از اینکه همه با 4 کارت شان بازی کردند، به هر بازیکن دوباره 4 کارت داده می شود ولی دیگر کارتی در وسط قرار نمی گیرد. وقتی با همه این کارت ها بازی شد، باز هم 4 کارت دست داده می شود و این روند تا جایی ادامه دارد که همه 52 کارت دست داده شود (6 بار دست دادن در بازی دو نفره، 4 بار دست دادن در بازی سه نفره و 3 بار دست دادن در بازی چهار نفره). وقتی با همه کارت ها بازی شد و امتیازات محاسبه شد، بازیکن سمت راست دست دهنده، دست دهنده جدید بازی خواهد بود.

بازی

بازی را بازیکن سمت راست دست دهنده شروع می کند. هر بازیکن در نوبتش باید یک کارت وسط بگذارد. در این بازی باید بازیکن بتواند کارت از وسط بردارد. وقتی این اتفاق افتاد، بازیکن باید کارت خودش و کارت هایی که برداشته را جمع کرده به پشت روبروی خود قرار دهد. اگر کارت بازیکن به او اجازه ندهد کارتی از وسط بردارد، روی میز باقی می ماند تا بقیه بردارند.

وقتی با همه کارت ها بازی شد و کارت دیگری برای دست دادن نیست، آخرین بازیکنی که کارت از وسط برداشت، همه کارت های باقیمانده را برمی دارد.

قوانین برداشتن کارت از وسط

برداشتن کارت های شاه و بی بی با جفت کردن

با یک کارت شاه می توان یک کارت شاه از وسط برداشت. با یک کارت بی بی می توان یک کارت بی بی از وسط برداشت. فقط با این روش می توان کارت های بی بی و شاه را برداشت.

برداشتن کارت های عددی با جمع کردن ارزش ها

ارزش هر کارت عددی برابر با عددی است که روی آن نوشته شده است. وقتی ارزش کارتی که بازیکن بازی می کند با ارزش یک یا چند کارت از وسط جمع شود و مجموع برابر با 11 باشد، او می تواند آن کارت یا کارت ها را بردارد. به عنوان مثال، با یک کارت 4 می توان کارت 7 را برداشت، با یک کارت تک می توان یک کارت 10 را برداشت، با یک کارت 6 می توان کارت های 2 و 3 را برداشت.

برداشتن کارت های عددی و سرباز با کارت سرباز

وقتی بازیکن با کارت سرباز بازی می کند، می تواند همه کارت های وسط را بردارد (به جز کارت های شاه و بی بی). اگر میز خالی باشد و با کارت سرباز بازی شود یا در وسط فقط کارت های بی بی و شاه موجود باشد، با کارت سرباز هیچ کارتی نمی توان برداشت و روی میز باقی می ماند.

نکات مهم

 • وقتی می توانید با کارتی، چند کارت از وسط بردارید مجبور نیستید با آن بازی کنید. شما می توانید با هر کارتی که می خواهید بازی کنید. ولی اگر با کارتی بازی کردید که با آن می توانید کارتی از وسط بردارید، باید آن ها را بردارید.
 • گاهی انتخاب های زیادی برای برداشتن کارت وجود دارد. به عنوان مثال، کارت های روی میز تک و 2 و 4 و 5 باشند. اگر با یک کارت 5 بازی کنید شما می توانید کارت های 5 و تک یا کارت های 4 و 2 را بردارید. در اینجا انتخاب با شماست.

سور

اگر بازیکن با کارتی غیر از کارت سرباز بازی کند و همه کارت های وسط را بردارد، امتیاز سور می گیرد. به عنوان مثال، اگر فقط یک کارت بی بی روی میز باشد و بازیکن آن را با کارت بی بی اش بردارد، امتیاز سور می گیرد. اگر روی میز فقط کارت های 2 و 3 باشد و بازیکن با کارت 6 آنها را بردارد، امتیاز سور می گیرد. در این حالت سه استثنا وجود دارد. در این استثناها پاک کردن میز امتیاز سور ندارد:

 • کارت سرباز امتیاز سور ندارد

اگر میز خالی نباشد و کارت بی بی و شاه هم وسط نباشد، با کارت سرباز می توان همه کارت های میز را برداشت ولی امتیاز سور ندارد.

 • سور در دست دادن آخر امتیاز ندارد

وقتی دست دهنده کارت های آخر را به بازیکنان داد و دیگر کارتی برای دست دادن نیست، پاک کردن میز امتیاز سور ندارد.

 • بازیکن یا تیمی که بیش از 50 امتیاز دارد امتیاز سور نمی گیرد

اگر بازیکن یا تیمی 50 امتیاز یا بیشتر دارد، با پاک کردن میز امتیاز سور نمی گیرد. این امتیاز مربوط به آخرین باری است که امتیازات محاسبه شده است. امتیازات کارت هایی که در حال حاضر توسط بازیکن برداشته شده اند در این امتیاز دخالت داده نمی شود.

برای نشان دادن هر سور باید یک کارت از کارت هایی که بازیکن برداشته را جدا کرد و به صورت جدا و به پشت در کنار بقیه کارت ها قرار داد. وقتی یک امتیاز سور گرفتید و حریف تان یک یا چند امتیاز سور قبلا گرفته، می توانید به جای مشخص کردن امتیاز سور خود یکی از سورهای حریف را کم کنید و کارت به جمع بقیه کارت های او برمی گردد. بدین ترتیب فقط یک نفر یا یک تیم امتیاز سور خواهد داشت و فقط اوست که بعد از بازی با همه کارت ها، امتیاز سور می گیرد.

به یاد داشته باشید بازیکنی که 50 امتیاز یا بیشتر دارد نه می تواند امتیاز سور بگیرد نه از امتیاز سور بازیکن دیگر کم کند.

امتیازگیری

وقتی با همه کارت ها بازی شد، بازیکنان یا تیم ها براساس کارت هایی که برداشته اند و سورها امتیاز می گیرند.

 • داشتن 7 کارت خال گشنیز یا بیشتر (هفت خاج) 7 امتیاز دارد.
 • هر کارت تک 1 امتیاز دارد.
 • هر کارت سرباز 1 امتیاز دارد.
 • کارت 2 گشنیز 2 امتیاز دارد.
 • کارت 10 خشت 3 امتیاز دارد.
 • هر سور 5 امتیاز دارد.

بازیکنان معمولا اول کارت های خال گشنیز را می شمارند و بعد سورها را حساب می کنند و بعد سراغ کارت هایشان می روند تا بقیه امتیازات را حساب کنند. به عنوان مثال، 8 کارت گشنیز یعنی 7 امتیاز به علاوه دو سور می شود 17 امتیاز به علاوه یک کارت تک می شود 18 امتیاز و یک کارت سرباز می شود 19 امتیاز و کارت 2 گشنیز می شود 21 امتیاز و یک تک دیگر می شود 22 امتیاز و یک کارت سرباز دیگر، 23 امتیاز و یک سرباز دیگر می شود 24 امتیاز.

اولین بازیکن یا تیمی که به امتیاز 62 یا بیشتر برسد برنده بازی است. اگر بیش از یک بازیکن 62 امتیاز یا بیشتر دارند، بازیکن یا تیمی که امتیازش بیشتر است برنده است. اگر دو یا چند بازیکن در بیشترین امتیاز با هم مساوی هستند، بازی ادامه پیدا می کند.

اگر کارت هایی که برداشته اید و سورها باعث شود امتیاز شما به 62 یا بیشتر برسد، می توانید بازی را با گفتن “پر شدم” تمام کنید. امتیازات حساب می شود و بازیکن یا تیمی که بیشترین امتیاز را دارد برنده است. البته برنده حداقل باید 62 امتیاز داشته باشد. اگر بازی را قطع کنید و مشخص شود کمتر از 62 امتیاز دارید، کار احمقانه ای کرده اید. اگر هیچ بازیکنی به امتیاز 62 نرسیده باشد، بازی ادامه پیدا می کند.

اگر دو یا چند بازیکن در امتیاز 62 یا بیشتر هم امتیاز شدند و بازی برای مشخص شدن برنده ادامه پیدا کرد، دیگر نمی توان آن بازی را در میانه قطع و تمام کرد. باید بازی تا جایی ادامه پیدا کند که با همه کارت ها بازی شود و بعد امتیازات محاسبه شود.

بازی سه نفره

این قوانین در بازی سه نفره پاسور هم اجرا می شود. به خاطر داشته باشید که وقتی دو بازیکن یک سور دارند، سور دوم سور اول را لغو می کند. بدین ترتیب بازیکن سوم سود می برد. وقتی دو بازیکن داریم، بازیکنی که بیشترین سور را داشته به اندازه اختلاف سورهایش با بقیه امتیاز می گیرد. وقتی سه بازیکن داریم، نتیجه به ترتیب برنده شدن سورها بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر بازیکنان را A و B و C بنامیم و پنج سور با این ترتیب داشته باشیم: A-B-B-A-C در این صورت بازیکن C یک سور امتیاز می گیرد چون سورهای کسب شده توسط بازیکنان A و B همدیگر را لغو کردند.

در بازی سه نفره، اگر دو بازیکن به تعداد برابر کارت گشنیز داشته باشند،‌ بازیکن سوم 7 امتیاز برای هفت خاج می گیرد؛ حتی در صورتی که بازیکن سوم تعداد کارت های گشنیز کمتری داشته باشد. به عنوان مثال تعداد کارت های خال گشنیز به این شکل باشد: 5-5-3.

تاکتیک ها

 • وقتی نوبت شماست و نمی توانید کارتی را از وسط بردارید، بهتر است با یک کارت عدد بزرگتر بازی کنید چون احتمال اینکه رقیب شما بتواند از آن استفاده کند کمتر است. به عنوان مثال، یک کارت 10 را فقط با کارت تک می توان برداشت ولی یک کارت 2 را می توان در ترکیب های مختلف استفاده کرد تا به مجموع 11 رسید.
 • تمرکز شما باید روی برنده شدن تعداد بیشتری از کارت های گشنیز باشد تا هفت خاج شوید و 7 امتیاز بگیرید.
 • تا جای ممکن با کارت گشنیز بازی نکنید مگر اینکه از آن برای برداشتن کارت از وسط استفاده کنید.
 • وقتی کارت های صورت (شاه و بی بی) را از وسط برداشتید، بهتر است یکی از آنها را روی کارت های کسب شده توسط رقیب تان بیندازید (در صورتی که از خال گشنیز نباشند) چون بدین ترتیب می توانید مطمئن شوید این کارت ها در دور بعدی بازی از هم جدا می شوند.
 • اگر چند گزینه برای برداشتن کارت دارید، حالتی را انتخاب کنید که امتیاز بیشتری برای شما داشته باشد. به عنوان مثال، اگر شما کارت 4 دل دارید و یک کارت 7 گشنیز و یک کارت 7 خشت روی میز است، کارت 7 گشنیز را بردارید چون از خال گشنیز است و می تواند به شما کمک کند هفت خاج شوید.
 • هروقت ممکن بود، میز را با کارت سرباز پاک کنید چون در ادامه و با بازی رقیب تان شانس سور خواهید داشت.
 • تاکتیک خوبی است که کارت هایی روی میز نگه دارید که مجموع ارزش شان حداقل 11 باشد تا مانع رسیدن رقیب به سور شوید. در ضمن از برداشتن کارت هایی که باعث می شود مجموع ارزش کارت های میز به 10 یا کمتر برسد خودداری کنید.
 • اگر مجموع ارزش کارت های روی میز 10 یا کمتر است و نمی توانید از این موقعیت استفاده کنید، بهترین راه برای جلوگیری از رسیدن رقیب به سور این است که با یک کارت صورت بازی کنید. اگر کارت صورت ندارید با کارتی بازی کنید که مجموع ارزش کارت های روی میز را به 11 یا بیشتر برساند.

به یاد داشته باشید که در بازی سه نفره، اگر بازیکن سمت چپ شما یک سور می گیرد، بهتر است یک کارت شاه یا بی بی تنها یا کارت هایی که مجموع ارزش شان کمتر از 11 است روی میز نگه دارید. در صورت امکان این کار را بدون استفاده از کارت خال گشنیز انجام دهید. بدین ترتیب به بازیکن سمت راست خود کمک می کنید به سور برسد و سور قبلی را لغو کند.

گونه های مختلف بازی

 • در برخی گونه های دیگر، امتیاز هدف متفاوت است. این امتیاز (62) می تواند 100 یا 61 باشد.
 • در بعضی از این گونه ها، بازیکن یا تیمی که بیش از 40 امتیاز دارد امتیاز سور نمی گیرد. در برخی دیگر هم گرفتن امتیاز سور هیچ ربطی به میزان امتیازات بازیکن یا تیم ندارد.
 • در بعضی گونه ها، در دور آخر امتیاز سور وجود ندارد ولی در 4 کارت آخر می توان به سور رسید تا سور رقیب در طول این بازه لغو شود.

آموزش بازی پاسور در سایت حضرات

ابتدا سایت حضرات به آدرس http://hazarat.business را باز کنید، سپس ثبت نام کرده و وارد سایت شوید.

وقتی که با کامپیوتر شخصی در سایت وارد شدید، روی دکمه پاسور که در تصویر زیر مشخص است کلیک کنید:

اگر با موبایل وارد سایت شده اید به طرق زیر اقدام کنید:

حالا در بین بازی های پیش رو، گزینه زیر را انتخاب کنید:

یا این که از طریق منوی 3 خط وارد بازی شوید:

پس از انتخاب این گزینه وارد محیط بازی می شوید، ابتدا باید میزان شرط خود را مشخص کنید تا فردی برای مسابقه با شما پیدا شود:

سپس یک نفر که به میزان شما شرط انتخاب کرده به شما برای مسابقه ملحق می شود. باید طبق قوانینی که بالاتر گفتیم در یک دست امتیاز بیشتری نسبت به حریف به دست آوردید تا کل مبلغ شرط را از آن خود کنید: