حضرات بت نام سایت شرط بندی پویان مختاری است. این وب‌سایت با کمک نیلی افشار، پردام مختاری، نیکتا مختاری و نازنین مدیریت می‌شود.

دامنهتاریخ
myhazarat60.com1399/01/18
niliaffshar0.club1399/01/18
myhztz013.club1399/01/18
hazarat1399.com1399/01/18
hazarat-new.com1399/01/18
hhhzzz4.club1399/02/01
play-hazarat.com1399/02/01
hhhzzz13.club1399/02/03