حضرات بت نام سایت شرط بندی پویان مختاری است. این وب‌سایت با کمک نیلی افشار، پردام مختاری، نیکتا مختاری و نازنین مدیریت می‌شود.

دامنهتاریخ
ittissshaz.com1398/10/03
myhazarat26.com1398/10/03
itisthazarat.com1398/10/14
myhazarat31.com1398/10/16
myhazarat32.com1398/10/24
MYhazarat41.com1398/10/29
MYhazarat43.com1398/11/02
hazarat.business1398/11/02
hazarat.tel1398/10/03
go-hazarat.com1398/10/24
Myhazarat49.com1398/11/24
hazarat-new.com1398/11/24
new-hazarat.com1398/11/24
hazarat-new.org1398/11/24
hazarat.work1398/11/24
hazarat.one1398/11/24
hazarat.top1398/11/24
hzrt.one1398/11/24
hazarat365.com1398/11/24